Skip to main content

Veilig sportbeleid

Inhoudsopgave

Voorwoord                  

Hoofdstuk 1: Veilige Sportomgeving en gedragscode
Hoofdstuk 2: Gedragsregels Tri Club Stein
Hoofdstuk 3: Gedragsregels leden Tri Club Stein
Hoofdstuk 4: Gedragsregels bestuur Tri Club Stein
Hoofdstuk 5: Gedragsregels trainers/coaches en begeleiders Tri Club Stein
Hoofdstuk 6: Aanstellingsbeleid trainer of vrijwilliger
Hoofdstuk 7: Werkwijze bij grensoverschrijdend gedrag

Bijlage 1: Code goed sportbestuur 
Bijlage 2: Preventief beleid sportorganisaties NOC*NSF                         

Voorwoord:

Triatlon Vereniging Stein (hierna: Tri Club Stein) wil een gezellige en veilige vereniging zijn, waar een goede sfeer centraal staat en iedereen met plezier bezig is met de triatlonsport. Ongewenst, grensoverschrijdend gedrag tolereren wij niet binnen onze vereniging!

Toch kunnen we niet voorkomen dat het gebeurt dat de onderlinge verhoudingen niet zijn zoals we ze graag zouden zien. Wat wel mogelijk is, is om zowel beleidsmatig als operationeel in te zetten op een optimale sociaal veilige sportomgeving. Hier kunnen we met zijn allen een bijdrage aan leveren, te beginnen met een duidelijk ‘Veilig Sportbeleid’. Een handelswijze die wordt uitgedragen dóór alle leden en vóór alle leden van Tri Club Stein.

Dit document beschrijft het beleid dat wordt uitgevoerd bij Tri Club Stein om een sociaal veilige sportomgeving te creëren en te behouden. Het doel is om iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Indien er, onverhoopt, toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan staat beschreven hoe we hier als club mee omgaan en welke stappen we kunnen zetten.

Februari 2023,

Bestuur Tri Club Stein


Hoofdstuk 1: Veilige sportomgeving en gedragscode Tri Club Stein

Veilige sportomgeving

 1. Bij onze triatlonvereniging moet ieder lid, trainer of coach in een veilige en gezonde omgeving kunnen sporten en trainen.
 2. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokken(en), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de triatlon sport.

Gedragscode Tri Club Stein

 • Het doel van de gedragscode is om bruikbare en eenvoudige regels te geven voor de gewenste omgang of gewenst gedrag voor alle betrokkenen bij Tri Club Stein.
 • Deze regels moeten bijdragen aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Uitgangspunten

 • De oprechte wensen en belangen van een triatleet hebben voorrang boven de wensen en belangen van bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement.
 • Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, (assistent)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld.
 • Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar.
 • Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.
 • Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of pesten.
 • Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als indirect contact bijvoorbeeld via sociale media.

 

Hoofdstuk 2: Gedragsregels Tri Club Stein

Deze 10 regels gelden voor alle bezoekers van Tri Club Stein, zowel leden als niet-leden.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee bij Tri Club Stein.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft, val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
 3. Ik scheld niet, maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen, negeer de ander niet en doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 4. Ik vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig niemand en neem geen wapens mee.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden, spreek degene die zich er niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

 

HOOFDSTUK 3 GEDRAGSREGELS LEDEN TRI CLUB STEIN

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor je tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

De sporter:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af. Raakt (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment. Wed niet op eigen wedstrijden.

Vecht niet

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de NTB.  Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. Zij bespreken dan wat je kunt doen.

Let op met consumptie van alcohol. Drinkt na het sporten met mate alcohol en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving als je nog deelneemt aan het verkeer.

 

HOOFDSTUK 4: GEDRAGSREGELS BESTUUR TRI CLUB STEIN

Als bestuurder/functionaris hou je je niet alleen aan de gedragsregels die gelden voor de leden. Je zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.

Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging en richt je op het belang van de leden.

Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.

Is betrouwbaar. Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de NTB. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt,

Is zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.

Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders - opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging. Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a.

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar. Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.

Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

 

HOOFDSTUK 5: GEDRAGSREGELS TRAINERS/COACHES EN BEGELEIDERS TRI CLUB STEIN

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts-) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol. Drinkt na het sporten met mate alcohol en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving als je nog deelneemt aan het verkeer.

 

HOOFDSTUK 6: Aanstellingsbeleid trainers of bestuur

Het aanstellingsbeleid bij Tri Club Stein wordt als volgt vormgegeven:

Nieuwe trainer

 1. Een nieuwe trainer heeft een ‘kennismakingsgesprek’ met ten minste twee bestuursleden, waarvan een bestuurslid zich bezighoudt met trainingszaken. Indien mogelijk worden referenties gecheckt (club bellen waar de vrijwilliger vandaan komt).
 2. De nieuwe trainer vraagt een VOG aan i.o.m. het bestuur (www.gratisvog.nl) en overhandigt deze. Dit wordt iedere drie jaar herhaald.
 3. De trainer is lid van de bond, of wordt lid gemaakt van de bond. Daarmee valt een begeleider of trainer onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 4. De trainer ontvangt het document Veilig Sportbeleid Tri Club Stein als pdf via de mail.
 5. Alle bestaande trainers ontvangen het document Veilig Sportbeleid Tri Club Stein als pdf via de mail.

Bestuur

 1. De nieuwe bestuurder vraagt een VOG aan (www.gratisvog.nl) en overhandigt deze. Dit wordt iedere drie jaar herhaald.
 2. De bestuurder is lid van de bond, of wordt lid gemaakt van de bond. Daarmee valt een bestuurder onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 3. De bestuurder ontvangt het document Veilig Sportbeleid Tri Club Stein als pdf via de mail.
 4. Alle bestaande bestuurder ontvangen het document Veilig Sportbeleid Tri Club Stein als pdf via de mail.
 5. Alle bestaande bestuurder vragen een VOG aan (www.gratisvog.nl) en overhandigen deze.

Voor meer informatie zie bijlage 2.

 

HOOFDSTUK 7: WERKWIJZE BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is iedere handeling van een groep of individu richting een persoon, die deze persoon als vijandig, vernederend of intimiderend beschouwt. Vormen van grensoverschrijdend gedrag:

 1. (Seksuele) intimidatie
 2. Pesten
 3. Bedreiging
 4. Mishandeling
 5. Belediging
 6. Discriminatie

Definitie seksuele intimidatie

 1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
 2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de zeden) strafbaar gestelde feiten

Grensoverschrijdend gedrag bij Tri Club Stein?

Mocht er onverhoopt toch grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan plaatsvinden bij Tri Club Stein, dan is het mogelijk om een gesprek aan te gaan met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de NTB.

Taken en werkwijze VCP

 1. Eerste opvang bij melding; De VCP-er heeft eenmalig een gesprek met de melder.
 2. Bespreken van vervolgstappen met melder; De VCP-er vraagt wat de melder wenst/wil: verhaal kwijt kunnen of verdere stappen ondernemen via inschakelen van vertrouwenspunt Sport NOC*NSF.
 3. Tenslotte rapporteren aan bestuur; VCP-er neemt contact op met het bestuur; het bestuur is verantwoordelijk en ontvangt daarom deze informatie.

Werkwijze bij Tri Club Stein

Tri Club Stein heeft geen eigen VCP, maar de NTB heeft een VCP die ook beschikbaar is als aanspreekpunt voor leden van Tri Club Stein. Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een vraag of melding van grensoverschrijdend gedrag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie Daarnaast adviseren en stimuleren ze de bond of vereniging om preventieve maatregelen te nemen om een veilig sportbeleid te behouden.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, die getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen de NOC*NSF vertrouwenspersonen (VP) je bij het doen van je verhaal.

De VCP van de NTB is oud topsporter Marianne Vlasveld. Zij is per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bereikbaar.

Het is ook mogelijk om direct het vertrouwenspunt van het NOC*NSF te contacten, ofwel voor hulp ofwel voor advies. Bereikbaarheid: 0900-2025590 op werkdagen van 8.30-17.30 of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: CODE GOED SPORTBESTUUR

De vier principes van goed sportbestuur (https://nocnsf.nl/goed-sportbestuur/code-goed-sportbestuur)

Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen zij bij aan hun eigen legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Deze vier principes zijn in onderstaande blokken uiteengezet.

Verantwoordelijkheid

Een sportorganisatie heeft een bestuursstructuur waarin bestuurders eindverantwoordelijk zijn voor een heldere visie op de sport, de sportorganisatie, de verschillende rollen en taken, het naleven van wet- en regelgeving en het organiseren van voldoende tegenspraak.

Daarbij maken zij keuzes die sociaal en moreel verantwoord zijn. Het is belangrijk dat bestuurders toegerust zijn en blijven op hun taken. Besturen zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke inrichting van de sportorganisatie en voor het organiseren van de kaders en het processen waarbinnen de sport tot stand komt.

De bestuurlijke inrichting is gericht op effectieve, efficiënte en gedragen besluitvorming en zorgvuldig toezicht. Afhankelijk van de rechtspersoonlijkheid en het besturingsmodel wordt toezicht gehouden door een toezichthoudend bestuur, een RvT/RvC, de ALV of ledenraad.

Democratie

Een sportorganisatie heeft te maken met allerlei belanghebbenden. Besturen is positie kiezen tussen de verschillende belangen. De inbreng en inspraak van belanghebbenden is cruciaal om tot gedragen besluitvorming te komen.

Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving en meer specifiek bij de eigen stakeholders en laat zien wat zij daarmee doet.

Maatschappij

Sport is veel meer dan alleen plezier en spel. Sportorganisaties zijn hiervan bewust en laten zien op welke wijze zij bijdragen aan hun maatschappelijke rol. Verantwoording hierover draagt bij aan de legitimiteit van bestuur en organisatie, omdat het vertrouwen van de buitenwereld wordt versterkt.

Een sportorganisatie heeft een belangrijke rol in de maatschappij en heeft daarover contact met andere sportorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties.

Transparantie

Transparantie verhoogt het vertrouwen in de organisatie en stimuleert bestuurders en medewerkers om beter te presteren. Het bestuur van een sportorganisatie is bereid om zich regelmatig naar haar omgeving te verantwoorden.

Het afleggen van verantwoording is essentieel voor goed sportbestuur en is verbonden aan het dragen van verantwoordelijkheid. Het maakt controle mogelijk, creëert draagvlak en helpt doofpotsituaties voorkomen.

Naleving van de code goed sportbestuur.

Het naleven van de Code Goed Sportbestuur is gebaseerd op het ‘pas toe én leg uit’-principe. De Code biedt daarmee ruimte voor flexibiliteit naar eigen context. Daarmee biedt de Code een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur van elke sportorganisatie in Nederland. Bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties in Nederland leggen tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code.

 

BIJLAGE 2: PREVENTIEF BELEID SPORTORGANISATIES (NOC*NSF)

Bron: https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-sportorganisaties-noc-nsf

Gedragsregels

Het is belangrijk dat u als organisatie gedragsregels heeft. NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is belangrijk dat uw begeleiders op de hoogte zijn van deze gedragsregels. En u moet als organisatie regelen dat uw begeleiders ook onder deze gedragsregels (en het tuchtrecht) vallen. Hoe u dat doet, leest u hierna. 

Sportorganisaties die niet aangesloten zijn bij een sportbond kunnen ook de gedragsregels van NOC*NSF van de website halen of ervoor kiezen om eigen gedragsregels op te stellen en deze door begeleiders laten ondertekenen. 

Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen. Daarom is het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe vrijwilligers:

 • Houd een kennismakingsgesprek.
 • Check referenties; bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
 • Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3 jaar.
 • Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 • Maak de begeleider bekend met de gedragsregels (zie hierboven).

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Laat de VCP bij voorkeur een training volgen (bij ASK/NOC*NSF). 

Mensen van uw sportorganisatie (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.