Skip to main content

Huishoudelijk Reglement

Artikel I  HET LIDMAATSCHAP 

Verkrijgen van het lidmaatschap

1.1       Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanvraag hiertoe, d.m.v. een volledig ingevuld inschrijfformulier, verstrekt op de website.

1.2       Inschrijving dient te geschieden bij de ledenadministratie.

1.3       Bij inschrijving gelden geen specifieke eisen.

1.4       Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het bestuur akkoord gaat met de toetreding.

            Het betreffende kandidaat-lid wordt hiervan op de hoogte gesteld.

1.5       Het lidmaatschap gaat in op de in de aanmelding vermelde datum.

1.6       Bij inschrijving ontvang je een toegangspas. Hiervoor is een borg verschuldigd. Deze wordt in overleg met de penningmeester contant voldaan of gefactureerd.

 

Kandidaat-leden.

1.7       Maximaal gedurende 1 maand kan men als kandidaat-lid de trainingen gratis volgen. Daarna dient aanmelding of opzegging te gebeuren.

1.8       Indien door voltalligheid van het aantal leden een ledenstop van toepassing is, vervalt voor kandidaat-leden de mogelijkheid tot het volgen van de trainingen.

1.9       Indien door omstandigheden de proefperiode onderbroken wordt, zal de periode van deze onderbreking buiten beschouwing worden gelaten.

 

Opzegging van het lidmaatschap

1.10     Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken.

1.11     Opzegging dient schriftelijk aan het correspondentieadres van de vereniging t.a.v. de ledenadministratie te geschieden.

1.12     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

1.13     Bij beëindiging van het lidmaatschap dien je het bij inschrijving verkregen toegangspasje in te leveren bij de ledenadministratie. De betaalde borg wordt daarna terugbetaald.

 

Artikel II  HET BESTUUR

2.1       Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.

     Het bestuur verplicht zich ten opzichte van de leden:

 • Dat zij hun werk zo goed mogelijk (behoorlijk) zullen uitvoeren en hierbij steeds het belang van de vereniging als uitgangspunt nemen.
 • Dat zij in geen geval hun eigen belangen zullen laten prevaleren.
 • Dat zij wanneer sprake is van verschillende belangen binnen de vereniging deze zorgvuldig tegen elkaar zullen afwegen.
 • Dat zij wanneer een bestuurslid tegenstrijdige belangen heeft met de vereniging deze zullen uitsluiten van stemrecht gerelateerd aan de belangen.
 • Dat zij de vereniging stimuleert en activeert waardoor de aangesloten leden hun sport optimaal kunnen beoefenen.

2.3       Het bestuur vergadert jaarlijks 6-8 keer. Deze overleggen worden vastgelegd in notulen.

 

Artikel III  DE LEDEN

3.1       Van de leden wordt verwacht:

           dat zij actief handelen overeenkomstig de statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement in de geest van de sport, zowel binnen als buiten het directe verenigingsverband.

3.2       Onder actief handelen wordt verstaan:

            de vereniging positief in de openbaarheid brengen en het bestuur te ondersteunen in zijn uitgestippelde en door de algemene vergadering goedgekeurde beleid.

3.3       De vereniging kent de volgende categorieën triathlonleden:

 • Senior - 21 jaar en ouder
 • Junior - 16 tot en met 20 jaar
 • Jeugd - 14 tot en met 15 jaar
 • Mini  - 0 tot en met 13 jaar
 • Niet zwemmend - alle leeftijden
 • Tientjes lid - alle leeftijden

 

Lidmaatschap Nederlandse Triathlon Bond (NTB)

3.4       Lidmaatschap bij de Nederlandse Triathlon Bond is verplicht. Inschrijving voor het basislidmaatschap geschiedt na aanmelding door de ledenadministratie. Een atletenlicentie is optioneel en kan door het lid zelf worden aangevraagd

3.5       Contributie van het basislidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond wordt geïnd via automatische incasso.

 

Artikel IV  INSCHRIJVING/CONTRIBUTIE

4.1       Conform de statuten artikel 8 lid 1, wordt de contributie en het inschrijfgeld tijdens de algemene vergadering vastgesteld.

4.2       Conform statuten artikel  lid 1, zijn de leden bij acceptatie het op dat moment geldende inschrijfgeld verschuldigd.

4.3       Zie voor de huidige contributies en inschrijfgeld de rubriek "contributie" op de website.

4.4       Betaling vindt 2 x per jaar plaats via een automatische opdracht. Leden worden kort voor de inning geïnformeerd om te zorgen voor voldoende saldo.

 

Afwijkende betaalregelingen

4.5       Indien een lid wegens bijzondere omstandigheden een afwijkende betaalregeling wenst, dient dit vooraf schriftelijk bij het bestuur aangevraagd te worden. Verzoeken hiertoe dienen aan de ledenadministratie gericht te zijn.

4.6       Het bestuur zal schriftelijk op een dergelijk verzoek van een lid reageren.

4.7       Tot er eventuele toestemming van het bestuur is, blijft de normale halfjaarlijkse betaling gehandhaafd.

 

Artikel V  ALGEMENE LEDENVERGADERING

5.1       Jaarlijks wordt er tenminste één algemene vergadering gehouden en wel vóór 1 april.

5.2       Alle leden – behalve zij die geschorst zijn – hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin ieder een stem.

5.3       Op de jaarlijkse algemene vergadering zullen de leden van het bestuur conform de statuten artikel 12 lid 5 volgens rooster aftreden.

 

Artikel VI  TRAININGEN

6.1       Het deelnemen aan alle door de vereniging of namens haar georganiseerde wedstrijden en trainingen geschiedt op eigen risico en verantwoording.

6.2.      Om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening adviseren wij een sportmedische keuring te laten verrichten

6.3       Indien er sprake is van gezondheidsrisico’s is het gewenst dit te melden bij de trainer en bestuur.

6.4       Op de door vereniging georganiseerde fietstrainingen is men verplicht een goedgekeurde valhelm te dragen.

6.5       In alle gevallen dient men tijdens trainingen richtlijnen of instructies van aanwezige leiding op te volgen.

6.6       Tijdens de zwemtrainingen is het gewenst om mee te helpen met inleggen- en uithalen van de lijnen.

6.7       Vóór elke zwemtraining dient het pasje te worden gescand. Ook indien de speedgate geopend is.

            Het is niet toegestaan met meerdere personen door de speedgate te lopen.

6.8       Voor de vereniging staan tijdens zwemtrainingen 2 kleedkamers ter beschikking.

6.9       Tassen mogen NIET mee de zwemzaal op! Deze dienen in de garderobe te blijven of in de verenigingsberging, als daar voldoende ruimte is. Er is beperkte ruimte in de vakken naast het zwembad waar waardevolle spullen opgeborgen kunnen worden.

 

Artikel VII  SPONSORING

7.1       De verenigingsdoelstelling van sponsoring is om met behoud van een reële contributie, kwalitatief hoogwaardige trainingen en de aanschaf van clubkleding te bewerkstelligen.

7.2       Een sponsor heeft/hebben de mogelijkheid om via aan alle leden ter beschikking gestelde kleding en/of materialen hun naam uit te dragen.

            De vereniging kent verschillende categorieën sponsors; de grootte van het bedrag bepaalt de grootte van het logo op de clubkleding!

7.3        Alle sponsors zullen naast de, door of namens hen, ter beschikking gestelde goederen en eventueel aan de vereniging te verlenen diensten, een door het bestuur vast te stellen financiële bijdrage aan de vereniging leveren.

7.4       Alle sponsors hebben recht op een gratis advertentie op de website en/of tijdens door de vereniging georganiseerde evenementen.

 

Artikel VIII  KLEDING

8.1       De vereniging beoogt bij de diverse sponsors of uit eigen middelen een zo compleet mogelijk kledingpakket ter beschikking te krijgen en dit tegen een gereduceerd tarief aan de leden aan te kunnen bieden. Elk op deze wijze verstrekt kledingstuk, zal als clubkleding aangemerkt worden.

8.2        Clubkleding dient zoveel als mogelijk voor, tijdens en na officiële clubtrainingen en evenementen en voor, tijdens en na wedstrijden van de triathlon of een andere vorm van duursport gedragen te worden.

 

Artikel IX  SLOTBEPALINGEN

9.1       In alles waarin de statuten en/of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur naar de geest van de statuten, het huishoudelijk reglement en zijn uitgestippeld beleid.

 

Aldus opgemaakt d.d. januari 2017_v01
1e keer gewijzigd d.d. januari 2018_v02
2e keer gewijzigd d.d. februari 2018_v03
3e keer gewijzigd d.d. april 2019_v04
4e keer gewijzigd d.d. januari 2022_V05